**  PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN  **